Salgs- og leveringsbetingelser

Kathrineberg Sikkerhedsmateriel ApS

CVR 12 01 92 38 (i det følgende kaldt Kathrineberg ApS)
er leverandør til B2B kunder.
Dvs. erhvervskunder med registreret CVR nummer.

Salg & levering

Foreligger der ikke anden skriftlig aftale, er nærværende salgs- og leveringsbetingelser gældende ved alt salg fra Kathrineberg ApS, uanset afvigende eller modstående bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud

1.1. Alle tilbud, både mundtlige som skriftlige bortfalder (hvis ikke andet er aftalt), hvis ikke der inden 14 dage fra tilbudsdato er overensstemmende accept fra køber. Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg. Alt fremsendt materiale i tilbuddet er Kathrineberg ApS’s ejendom til andet er aftalt.

1.2. Kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Kathrineberg ApS, er bindende for Kathrineberg ApS og kun for de betingelser nævnt i ordrebekræftelsen. Ordrebekræftelse fremsendes efter aftale.

1.3. Øvrige aftaler mellem køber og Kathrineberg ApS er først endeligt bindende, når de skriftligt er bekræftet af Kathrineberg ApS.

2. Priser

2.1. Ethvert salg sker, som det fremgår af tilbud/ordrebekræftelse.

2.2. Pris kan reguleres, hvis der sker prisændringer fra Kathrineberg ApS’s underleverandør frem til tidspunktet for endelig afregning overfor pågældende leverandør. Endvidere kan prisen reguleres, hvis den på leveringsdagen gældende dagspris er ændret. Prisen kan ligeledes reguleres ved lignende prisstigninger, der indtræffer efter tilbud/ordrebekræftelse, men inden fakturadato, bl.a. kan nævnes ændringer på råmaterialer fra Kathrineberg ApS’s under-leverandører, offentlige afgifter, kurs- og lønreguleringer m.m.

2.3. Opgivne priser er altid ekskl. Moms, levering og andre afgifter.

3. Levering og forsinkelser

3.1. Normal levering sker på betingelsen: ab lager Kathrineberg ApS.
Som standard sættes levering til samlet levering – dvs. dellevering kun efter aftale.

3.2. Levering sker på den aftalte adresse hvis ikke andet er aftalt.

3.3. For forsinket levering, der skyldes forsinkelse eller leveringsvanskelighed fra Kathrineberg ApS’s underleverandører uanset årsag eller force majeure (se pkt. 6.3.) forlænges leveringstid med det antal dage ovenstående forsinkelse har varet. Varer forsinkelsen mere end 3 måneder, kan køber og Kathrineberg ApS annullere handelen, og ingen af parterne kan stille krav om erstatning. Kun i det omfang Kathrineberg ApS har handlet groft uagtsom, hæfter Kathrineberg ApS for forsinkelsen.

4. Betaling og ejendomsforhold

4.1. Betaling er netto kontakt hvis ikke andet er aftalt.

Erhvervskunder:Opgiv jeres CVR nr. og vi sender en faktura.
Offentlige virksomheder:Opgiv EAN nr. og vi sender en faktura.
Privatkunder:Indsæt beløbet på vores bankkonto i Danske Bank
Reg: 4820 Konto: 3171109698
Har vi ikke registreret din betaling senest 8 dage fra bestillingsdato, vil din ordre blive slettet automatisk.
Udland:Overfør beløbet til vores konto.

4.2. Ved overskridelse af kredittiden kan Kathrineberg ApS opkræve renter på p.t. 2,0% pr. påbegyndt måned. Rentesatsen kan når som helst ændres af Kathrineberg ApS.

4.3. Ved fremsendelse af betalingsrykkere, tilskrives der et rykkergebyr på min. kr. 100 pr. rykkerskrivelse.

4.4. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle andre retsforhold mod Kathrineberg ApS. Køber kan ikke udskyde betaling grundet reklamation eller modkrav vedrørende det leverede produkt.

5. Reklamationer og mangler

5.1. Straks efter varemodtagelse på leveringsadressen skal køber foretage kontrol af den modtagne forsendelse.

5.2. Vil køber påberåbe sig mangler eller fejl, skal køber straks og senest 8 arbejdsdage efter leveringsdato skriftligt meddele Kathrineberg ApS om omfanget af manglen eller fejlens art.

5.3. Såfremt der er tale om en skjult fejl eller mangel, skal køber, såfremt køber vil påberåbe sig denne, straks og senest 8 arbejdsdage efter, at køber var eller burde være blevet bekendt med manglen skriftligt reklamere over denne.

5.4. Dokumenterede mangler eller fejl begået af Kathrineberg ApS vil blive efterleveret eller ombyttet for Kathrineberg ApS’s regning. Kan efterlevering eller ombytning ikke finde sted, har køber alene ret til tilbagebetaling af købesummen for de genstande, hvorpå der er mangler eller fejl

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. Erstatningskrav overfor Kathrineberg ApS kan aldrig overstige det fakturerede beløb.

6.2. Reklamerer køber ikke som anført i pkt. 5.2. kan køber ikke senere gøre manglen eller fejl gældende.

6.3. Kathrineberg ApS’s ansvar omfatter kun berettigede reklamationer, der viser sig inden ét år fra leveringsdato.

6.4. Såfremt der er grund til tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal den ligeledes meddeles straks. Kathrineberg ApS’s ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af køber.
Kathrineberg ApS’s ansvar omfatter kun mangler, som opstår under korrekt anvendelse af produktet.
Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter f.eks. ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køber, ændringer foretaget uden Kathrineberg ApS’s skriftlige samtykke eller reparationer, som køber har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

6.5. Det er købers ansvar, at indrette arbejdsplads og anvende det købte udstyr korrekt i.h.t. Arbejdstilsynets eller lignende tilsynsmyndigheds bestemmelser.

6.6. For driftstab, tabt fortjeneste, anden økonomisk tab i henhold til aftalen, herunder forsinkelse eller mangler ved leverancer, hæfter Kathrineberg ApS ikke.

6.7. Der tages endvidere forbehold for force majeure, såsom arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering, uforudsete militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør og lign. indtræffer.

6.8. Der tages ligeledes forbehold for mangler og forsinkelser der skyldes ovenstående punkter hos Kathrineberg ApS’s underleverandører. Ovennævnte forhold medfører ansvarsfrihed for Kathrineberg ApS.

6.9. Omstændigheder som ovennævnte, der indtræffer før tilbuddets afgivelse, medfører kun ansvarsfrihed for Kathrineberg ApS, hvis disse ikke kunne forudses på tilbudsdato.

7. Kataloger – brochurer mm.

7.1. Informationer fra kataloger, brochurer, fotos er alle så nøjagtige og lignende som muligt. Disse informationer er kun endelig bindende, når det udtrykkeligt fremgår af en ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

8. Dokumentation, test og vareprøver

8.1. Kathrineberg ApS forbeholder sig ret til at fakturere køber særskilt efter aftale, for dokumentation og prøver. Med dette menes funktionsprøvning og dokumentation (f.eks. funktions- og kvalitetsafprøvning), der indgår i leverancer, materiel og teknisk bistand, der går ud over de almindelige vejledninger og sædvanlige katalogmaterialer.

9. Returvarer og emballage

9.1. Kun efter forudgående aftale modtages bestilte og leverede varer retur. Ved godkendt returnering skal varerne være bilagt kopi af faktura eller opgivelse af returnummer. Varen skal returneres i ubeskadiget original emballage.

9.2. Returnering af aftalte lagerførte varer inden 8 dage, krediteres uden returfradrag, men ekskl. eventuel forsendelsesudlæg. Ved fejlleverancer krediteres fuldt ud iht. pkt. 9.1, og nye varer fremsendes for Kathrineberg ApS’s regning.

9.3. Returnering af aftalte lagerførte varer senere end 8 dage fra levering, krediteres iht. pkt. 9.1, med et returfradrag på 20%.

9.4. Returvarer med ældre fakturadato end 12 måneder krediteres ikke.

9.5. Ordrebekræftede specielt fremstillede og specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

10. Tvistigheder

10.1. Uoverensstemmelser mellem Kathrineberg ApS og køber vedrørende forståelsen af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller vedrørende leverancer fra Kathrineberg ApS afgøres efter dansk ret og med retten i Esbjerg som værneting. 
I tilfælde af, at tvisten overstiger kr. 100.000 er Kathrineberg ApS berettiget, men ikke forpligtet, til at kræve sagen ved voldgift. I så fald finder lov om voldgift anvendelse.

11. Personlige oplysninger

11.1. Dine personlige oplysninger der registreres hos Kathrineberg ApS, bliver aldrig benyttet til andet end ordreregistrering og alle informationer opbevares i henhold til gældende regler, og er kun tilgængelige for Kathrineberg ApS.

12. Webshop

12.1. Din IP-adresse, som bliver registreret ved køb fra Webshoppen bliver sædvanligvis ikke benyttet, men bruges kun som blokering i tilfælde af falske bestillinger eller anden form for chikane på Webshoppen og i forbindelse med efterfølgende politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes.

Vi overholder købeloven og datalovgivningen vedr. IT-handel Generelt.

Der tages forbehold for trykfejl, samt udefra kommende prisstigninger.

Vi holder ferielukket i uge 29 og 30

Fra d. 17/7 til og med d. 1/8

Der er stadig mulighed for at afgive ordre på vores hjemmeside
Ordre afsendes 1 gang ugentligt