Kategorier

Brugsanvisning stiger

DK - BRUGSANVISNING STIGER

DK - LÆS BRUGSANVISNING INDEN ANVENDELSE!

Opbevar den til fremtidigt behov.
FØR BRUG
1. Sørg for, at du er i stand til at anvende stigen. Visse helbredstilstande og visse lægemidler, alkohol eller stoffer kan bevirke, at det ikke vil være tilrådeligt at bruge stigen.
2. Når stiger transporteres på lastholdere eller på lastbiler, skal man sørge for, at de placeres, så de ikke forårsager skade.
3. Efter levering og før stigen anvendes første gang skal alle dele efterses og kontrolleres.
4. Efterse stigen for skader, og kontroller, at den er sikker at anvende før arbejdsdagens begyndelse.
5. Når stigen anvendes erhvervsmæssigt, skal den efterses regelmæssigt.
6. Vær sikker på, at stigen er egnet til arbejdsopgaven.
7. Brug ikke en beskadiget stige.
8. Fjern snavs, f.eks. våd maling, ler, olie eller sne fra stigen.
9. Inden en stige tages i brug på arbejdsstedet, skal der foretages en risikovurdering i forhold til den gældende lokale lovgivning.

STIGENS PLACERING OG OPSTILLING
1. Stigen skal rejses i lige stilling, for eksempel i en ret vinkel mod en vandret anlægsstige (hældningsvinklen skal være cirka 75o eller 1:4), og fritstående stiger skal være slået helt ud.
2. Låseanordninger, hvis sådanne findes, skal være helt låst før brug.
3. Stigen skal placeres på et jævnt, plant og stabilt underlag.
4. En anlægsstige skal hælde mod en plan, ikke skrøbelig flade og skal fastgøres før brug, f.eks. bindes fast eller ved brug af en egnet stabilitetsanordning.
5. Stigen må aldrig løftes fra oven.
6. Når stigen placeres, skal der tages hensyn til risiko for kollision med stigen, f.eks. med fodgængere, køretøjer eller døre. Lås døre (ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet, hvor det er muligt.
7. Find ud af, om der er en form for elektrisk fare i arbejdsområdet, f.eks. luftledninger eller andet fritliggende elektrisk udstyr.
8. Stigen skal stilles på fødderne, ikke direkte på jorde
9. Stigen må ikke placeres på glatte flader (f.eks. is, blanke flader eller meget snavsede faste flader) medmindre der foretages foranstaltninger for at forhindre, at stigen glider, eller ved at sørge for, at de snavsede flader er tilstrækkeligt rene

STIGENS BRUG
1. Overskrid ikke stigens maksimumsbelastning.
2. Ræk ikke for langt ud. Brugeren skal holde bæltespændet (navlen) inden for sidestykkerne, og begge fødder skal være på samme trin under arbejdet.
3. Gå ikke af stigen højt oppe uden yderligere sikkerhed, for eksempel kan du binde dig fast eller bruge en egnet stabiliseringsanordning.
4. Brug ikke fritstående stiger til at komme til et andet niveau.
5. Stå ikke på de tre øverste trin på en anlægsstige.
6. Stå ikke på de to øverste trin på en fritstående stige uden platform og håndtag/ knægelænder.
7. Stå ikke på de fire øverste trin på en fritstående stige med en udskydende stige øverst.
8. Anvendes Combi stige som skydestige, skal der være mindst 3 trins overlæg.
9. Anvendes Combi stige som wienerstige, skal bånd anvendes som lås.
10. Medfølgende stabilisatorer/stigefødder skal anvendes.
11. Stiger må kun anvendes til let arbejde i kortere tid.
12. Anvend stiger, som ikke er elektrisk ledende, når der udføres arbejde, hvor det ikke er muligt at slå strømmen fra.
13. Brug ikke stigen udendørs i dårligt vejr, for eksempel når det blæser kraftigt.
14. Foretag forholdsregler, så børn forhindres i at lege på stigen.
15. Lås døre (ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet, hvor det er muligt.
16. Se mod stigen, når du klatrer op eller ned af den.
17. Hav godt tag i stigen, når du klatrer op eller ned af den.
18. Brug ikke stigen som bro.
19. Brug velegnet fodtøj, når du klatrer på stigen.
20. Undgå kraftig belastning fra siden, f.eks. når der bores i mursten eller beton.
21. Ophold dig ikke på stigen i længere tid, men tag en pause regelmæssigt (træthed er en risikofaktor).
22. Anliggende stiger, som bruges til at komme til et højere niveau, skal være mindst én meter over anlægspunktet.
23. Udstyr, som bæres på en stige, skal være let og nemt at håndtere.
24. Undgå arbejde, som forårsager en sidebelastning på fritstående stiger, for eksempel når der bores i fast materiale til siden (f.eks. mursten eller beton).
25. Hold fast med den ene hånd, når du arbejder fra stigen eller foretag yderligere foranstaltninger, hvis det ikke er muligt.

SÆRLIGT FOR MULTISTIGER
1. Multistiger skal anvendes korrekt og hængsler skal være låst før brug.
2. Platformsplader skal være monteret korrekt og den maksimale belastning overholdes.

SÆRLIGT FOR TELESKOPSTIGER
1. Tjek at alle trin på teleskopstiger er låst før brug.
2. Pas på risiko for klemning, når teleskopstigen klappes sammen.
3. Den øverste meter af teleskopstigen må ikke anvendes.

SÆRLIGT FOR PLATFORMSSTIGER
1. Slå stigen helt ud før brug og anvend låseanordninger.
2. Medfølgende stabilisator skal monteres.
3. Bremser på hjul skal aktiveres.
4. Stå ikke sideværts af platformsstigen.
5. Der må ikke stås på flader med dette symbol.
6. Må ikke bruges udendørs.

REPARATION, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
Reparationer og vedligeholdelse skal udføres af en fagmand og i overensstemmelse med producentens instruktioner. Stiger skal opbevares så de ikke er udsat for fx regn eller sne.
1. I henhold til arbejdstilsynets vejledning AT-vejledning B.3.1.1 skal stiger efterses grundigt minimum en gang årligt.
▪ Eftersynet omfatter stigen og alt tilbehør
▪ Eftersynet skal foretages af en sagkyndig person
▪ Der bør føres register over eftersyn og deres resultater
▪ Kontakt Silkeborg Stigefabrik ved spørgsmål vedrørende eftersyn
 

Der findes ingen produkter i denne kategori.
Kathrineberg Sikkerhedsmateriel © 2020